Skip to content

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2020թ․ դեկտեմբերի 15-ի փորձագիտական կարծիքը

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2020թ․ դեկտեմբերի 15-ի փորձագիտական կարծիքը՝ «Ա-ԹիՎի» հեռուստաընկերության և մի խումբ քաղաքացիների դեմ՝ ՀՀ քաղաքացի Էմմա Կիրակոսյանի դատական հայցի վերաբերյալ (ի լրումն նույն հայցի կապակցությամբ Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի կարծիքի):