Skip to content

Դիտորդ մարմնի 2010թ. փետրվարի 4-ի փորձագիտական եզրակացությունը

Դիտորդ մարմնի 2010թ. փետրվարի 4-ի փորձագիտական եզրակացությունը` «Դելովոյ էքսպրես» տնտեսական շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Էդուարդ Նաղդալյանի դիմումի վերաբերյալ տալ իրենց թերթի հրապարակման կապակցությամբ «Դ.Է.Լ.Վ.» ՍՊԸ-ի տնօրեն, պարոն Դ. Վարդանյանի բողոքի առնչությամբ փորձագիտական եզրակացություն: